Fylkesmannen skal granske Kampen-saken

Formannskapet i Stavanger vedtok torsdag med stort flertall å be Fylkesmannen i Rogaland om å opprette tilsyn i den såkalte Kampen-saken, skriver Stavanger Aftenblad.

- Saken fikk et tragisk utfall. En person døde. De involverte fikk strenge dommer, uten at det i dommene ble rettet kritikk mot Stavanger kommune. Stavanger Aftenblad har lagt ned betydelig arbeid i å se på Stavanger kommunes rolle i saken. Vi ønsker at fylkesmannen skal åpne tilsyn med denne saken. Jeg kan vanskelig se at noen er mer kompetente til det enn fylkeslegen og fylkesmannen. Men vi må også se på om det er behov for ytterligere gransking når fylkesmannen har gjort sin undersøkelse. sa Kåre Reiten (H).

- Det aller mest alvorlige er at en rekke pårørende har tatt kontakt og fortalt at tilliten til kommunens tilbud til denne gruppen mennesker er brutt. De er redde for sine barn og ungdommer og voksne. Det er ikke godt nok å be om tilsyn fra fylkesmannen. Fylkesmannen har stort sett vært passiv i denne saken helt siden 2010, sa Sidsel Stenberg (Frp).

Fremskrittspartipolitikeren ønsket at kommunen nedsatte et uavhegngig utvalg for å trekke lærdom av saken og se på hva som kunne vært forebygd og kommunens lovetterlevelse.

- Det er kompetente folk hos fylkesmannen, selv om de kanskje burde ha grepet inn før. Det er fullt mulig å gå videre senere, hvis det skulle være behov for det. Vi bør også se på hva andre storbyer gjør. De har akkurat de samme utfordringer som oss, sa Arnt-Heikki Steinbakk (Ap).

Det å se til andre kommuner og andre stortbyer, er ikke en spesielt god idé. Statlige tilsyn påviser nemlig lovbrudd i over 75% av norske kommuner. Manglende lovetterlevelse er et av hovedproblemene på feltet. Problemet blir forsterket av at statlige tilsyn er vingeklippet til kun å kunne påtale klare lovbrudd i lover hvor det meste er overlatt til det kommunale selvstyret. Tilsynene har karakter av skriftlig saksbehandling suplert med intervju. Mangelen på kommunal lovetterlevelser og fylkesmannens manglende muligheter for å påtale og styre kommunene er hovedårsaken til den svake rettsituasjonen til mennesker med utviklingshemning.

Hadde saken dreid seg om en slange som sprang lekk i Nordsjøen, ville det automatisk blitt iverksatt granskning. Spørsmålet om hvordan en kan redde liv og bedre livssituasjonen til mennesker med utviklingshemning synes å ha lavere prioritet enn de fleste andre forhold.

 

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden