Extrautdelingen 2013

Denne uken har det vært Extrautdeling. I år var det hele 230 millioner kroner som ble fordelt til i alt 551 prosjekter, innen forebygging, rehabilitering og forskning.

NFU er svært fornøyd med å få tildelt totalt kr. 1.790.000 fordelt på henholdsvis fire prosjekter.

Mestring med mobil.

Dette er et toårig prosjekt som startet opp i 2013, som utføres i samarbeid med Karde AS med Gro Marit Rødevand som prosjektleder. Prosjektet fikk støtte til prosjektets siste år. Målet med prosjektet er å se på hvordan mobiltelefon kan være et hjelpemiddel for personer med utviklingshemning til å bli mer selvstendige i dagliglivet. Prosjektet fikk tildelt kr. 450.000. Mer om prosjektet kan du lese her:
Link til Kardes side om prosjektet "Mestring med mobil"  

Abloom Filmfestival 2014

Abloom søkte om støtte til å arrangere Abloom filmfestival i 2014.  Målet for dette prosjektet er å bruke film som virkemiddel for å fremme integrering a flerkulturelle familier med barn med nedsatt funksjonsevne i Norge. Prosjektet fikk tildelt kr. 400.000.
Mer om Abloom filmfestival kan du lese på Abloom nettsider

 

Slik vil jeg ha det

-Selvhevdelse og selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemning. Et deltagende forskningsprosjekt. 

”Mennesker med utviklingshemning har rett til reell innflytelse på sitt liv og til å fatte egne beslutninger” (NFU 2006 prinsipp 3). Prosjektet setter fokus på utvikling av kompetanse i selvhevdelse, selvbestemmelse og bevisstgjøring av utfordringer knyttet til å motta offentlige tjenester i private hjem for personer med utviklingshemming. I de senere årene er fokus på brukermedvirkning også i forskning og utvikling av tjenester blitt vektlagt i økende grad. En mer aktiv brukerrolle fremheves også fra statlig hold, for eksempel Meld. St. 10 (2012- 2013). I tråd med disse føringene består prosjektgruppen i dette arbeidet også av medforskere med utviklingshemning. 

Prosjektet fikk tildelt kr. 754.000 til første prosjektår. Dette er et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom NFU fylkeslag i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord- Trøndelag og senter for Omsorgsforskning Midt-Norge.

Prosjektleder er førstelektor May Østby fra Høgskolen i Molde. 

Feriestedet Solstrand

Oppgradering av uteområdet på feriestedet Solstrand i Troms, med sikte på økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet fikk tildelt kr. 186.000. Prosjektleder er Solveig Nylund, NFU Senja lokallag. 

NFU takker Extrastiftelsen for støtten til prosjektene og gleder oss til oppstarten på nyåret. 

Mer om Extrautdelingen kan du lese på deres hjemmeside www.extrastiftelsen.no

Tips noen om siden