Søk NFU Oslo om midler til aktiviteter for utviklingshemmede

Søknadsfristen er 15. juni 2016, så vær rask!

NFU Oslo mottok en arv for en del år siden. Arven var på over en halv million kroner, og ble satt på høyrentekonto. Styret har vedtatt statutter for arven. Der står det at renteavkastningen skal brukes på aktiviteter som kommer mennesker med utviklingshemning direkte til gode, og at aktuelle søkere kan være lokallag eller enkeltmedlemmer av NFU i Oslo.
Styret i NFU Oslo har satt av 25.000 kroner fra renteinntektene til bruk i årets budsjett.

Nå kan lokallag og medlemmer søke!

Merk: Søknaden skal inneholde et budsjett for tiltak som skal finansieres. Lokallagene må betale en egenandel på arrangementene.Mottaker av midler forplikter seg til å sende en rapport med evaluering av tiltaket sammen med et regnskap. Rapporten skal sendes styret senest tre måneder etter avsluttet tiltak.

Dersom mottatt støtte til aktivitet fra fondet og aktiviteten av en eller annen grunn ikke blir gjennomført, skal pengene tilbakeføres til fylkeslaget. Det samme gjelder dersom aktiviteten blir vesentlig billigere enn budsjettert.

Søknadsfrist en er 15. juni 2016. Da rekker styret å gjøre vedtak før sommeren. Søknadsskjemaet finner du på denne lenken. Søknad sendes oslofylkeslag@nfunorge.org

Håper dere har mange fine ideer om tiltak å søke på.

Hilsen Ane Børrud
leder NFU Oslo

Tips noen om siden