Sommerhilsen 2016

Kjære NFU medlem!

 

NFU har det siste året vært deltager i PROSJEKT SELVBESTEMMELSE OG BRUKERMEDVIRKNING FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING – INGENTING OM OSS UTEN OSS – I GJØVIK KOMMUNE.

Dette er et viktig prosjekt, NFU har alltid lagt stor vekt på at mennesker med utviklingshemming skal ha rett til selv å påvirke deres egen hverdag. Vi ser fram til at dette nå implementeres og blir en naturlig del av hverdagen. Dette arbeidet vil nok ta tid, og det er ikke bare nytt for brukerne, men sikkert minst en like stor utfordring for de ansatte . La oss være litt tålmodige, og gi alle litt tid. Takk til våre medlemmer som har brukt mye av sin tid på dette prosjektet.

Vi trenger ikke å reise langt for å finne grelle eksempler på totalt fravær av selvbestemmelse og brukermedvirkning. Jeg benytter anledningen til å takke NFU sentralt som står på og bruker all sin energi på å hjelpe de som trenger det mest. NFU jobber ufortrødent videre med en rekke saker som hjelper det enkelte medlem, men som på sikt også baner vei for de som kommer etter.

 

Høsten 2015 ble vi invitert til møte på Gjøvik videregående skole med tema:

Fra elev på tilrettelagt avdeling til meningsfullt voksenliv.

Det var et spennende og fint møte med mange gode innspill.  Vi fikk inspirasjon til å føre dette arbeidet videre, og inviterte til møte med tema ”Arbeid og jobbmuligheter” på Frivilligsentralen i januar. De som ble invitert kom; Gjøvik kommune ved Tilrettelagte tjenester, ATS, TOPRO, NAV og Gjøvik videregående skole. Dette bidro til at de forskjellige aktørene ble bedre kjent med hverandre, der de tilkjennegav et større behov for samarbeide.

I neste omgang har Gjøvik kommune ved Tilrettelagte tjenester og ATS jobbet videre med saken, og NFU er nå med i prosjektet ”Sysselsettings- og aktivitetstiltak for personer med utviklingshemming”, sammen med Gjøvik kommune, ATS og NAV.

Gjøvik kommune, ved Tilrettelagte tjenester har søkt om midler til prosjektet, og fått penger slik at prosjektmedarbeidere kan frikjøpes. Godt jobbet! Hensikten med prosjektet er å øke antall plasser til aktivisering og sysselsetting til personer med en funksjonsnedsettelse. Her er det mange som faller utenfor ordinært og tilrettelagt arbeidsliv.  Vi er i en oppstarts- og kartleggingsfase nå, og ser med spenning fram til at dette kan hjelpe flere til å få en meningsfull hverdag.

 

Den 24. mai hadde vi et medlemstreff i Lavvoen på Øverby. Været snudde i løpet av dagen, slik at de som møtte opp fikk ei fin tid sammen, med forskjellige aktiviteter, grilling og til slutt kaffe og kaker inne i Lavvoen.

 

Styret vil takke alle som velger å være medlemmer i NFU, fortsett med det! NFU er presset på økonomi, etter kraftige nedskjæringer fra det offentlige blir vi mer og mer avhengig av medlemskontingenten. Hjelp oss gjerne med verving av flere medlemmer.

Hvis det er noe som opptar dere medlemmer, og som dere tror vi kan hjelpe med, så må dere komme til oss med det. Kom gjerne med ønsker om kurs, tema på medlemstreff, eller andre ting dere måtte være opptatt av.

For øvrig vil jeg berømme NFU Oppland for sine kurs, som alltid blir godt mottatt. Til høsten kommer et nytt kurs som blir veldig spennende, vent og se!

På vegne av styret i NFU Gjøvik lokallag ønsker vi dere en riktig god sommer!

 

For styret,

Geir Kjelstad

leder

 

Tips noen om siden