Arbeidsprogram 2017

  ARBEIDSPROGRAM FOR 2017

I arbeidsprogrammet for 2017 ønsker NFU Gjøvik lokallag å gjøre noen prioriteringer med hensyn til hvilke deler av prinsipprogrammet vil ønsker å vektlegge i vår virksomhet.  All aktivitet i NFU Gjøvik lokallag styres av NFUs til enhver tid gjeldene prinsipprogram. Vi ser det imidlertid som en fordel å ha hovedfokus på noen av områdene, framfor å skulle forsøke å gjennomføre konkrete tiltak knyttet til alle prinsippene.

 

Prinsipp 1:

Mennesker med utviklingshemming har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske.

 

a.     Et likeverdig menneskesyn skal fremgå av alt arbeid i NFU Gjøvik lokallag.

b.     Lokallaget skal prioritere jevnlig kontakt med kommunen – både politikere og administrasjon – blant annet gjennom deltakelse i Rådet for funksjonshemmede.

 

Prinsipp 3:

 

Mennesker med utviklingshemming har rett til reel innflytelse på sitt liv og til                                                                                                                                                              

å fatte egne beslutninger.

a.      Lokallaget skal på forskjellige måter legge vekt på å inkludere medlemmer med utviklingshemming i lokallagets arbeid. Dette gjelder både deltagelse på kurs o.l., lokallagets åpne møter, i ulikt praktisk arbeid som tillitsvalgte.

NFU Gjøvik lokallag har i samarbeid med Gjøvik kommune jobbet med PROSJEKTET SELVBESTEMMELSE OG BRUKERMEDVIRKNING FOR PERSONER MED UTVIKLINSHEMMING. Prosjektet er nå i drift gjennom Helse og Omsorg, tilrettelagte tjenester.

 

 

 

Prinsipp 8:

Voksne mennesker med utviklingshemming har rett til arbeid.

 

a.      Lokallaget skal arbeide for at alle mennesker med utviklingshemming skal ha mulighet til et meningsfullt arbeid, arbeidsaktivitet eller dagtilbud.

b.     Lokallaget skal jobbe for at antallet tilrettelagte arbeidsplasser økes.

 

NFU Gjøvik lokallag jobber i samarbeid med ATS, Gjøvik kommune og NAV  med prosjektet ”Sysselsettings- og aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming” der målet er å øke antall sysselsettings- og aktivitetsplasser for utviklingshemmede.

 

 

 

 

Tips noen om siden