ÅRSMELDING FOR ÅRET 2014

ÅRSMELDING FOR ÅRET 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU}

Fylkeslag: NFU Hedmark Fylkeslag

Fylke: Hedmark

Styrets sammensetning:

Styret fra årsmøtet 2013 til årsmøtet 2014:                Valgt på årsmøtet 2014:

Leder: Inger Margrethe Pettersen                              Torill Vagstad

Nestleder: Tom Høisveen

Studieleder: Eva Høisveen

Styremedlem: Anne Grethe Skaug

Styremedlem: Torill Vagstad                                          Willy Olsen

Styremedlem: Magnar Sjøenden                                    Sven Inge Sunde

1.varamedlem:Oddrun Fjørtoft

2.varamedlem:Arnfinn Nilsen

Møter,aktiviteter,arrangement:

Styret har hatt 4 styremøter i2014. 1.november arrangerte viTemadag:«Det gode liv i bofellesskap».(Tema 1:Musikkterapi• Tema 2:Kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.Tema 3: Tvang og makt/anvendelse og lowerk.) Alternativt kurs var Dansekurs. Totalt 55 påmeldte.

 

Aktuelle/spesielle saker:

Rekruttering, Likemannsarbeid, Morodalsfestivalen, Økonomiske kutt i kommune-Hedmark       som rammer de utviklingshemmede, lokallag som sliter med rekruttering/aktivitet.

 

Kurs- og studievirksomhet:

Viser til Temadag 1.november med diverse tema samt dansekurs. Medlemmer som har tillitsverv på sentralt plan:

Leder Torill sitter idet nyutnevnte <<Foreldrestøttetjenesten>>,et utvalg opprettet av NFU som har til oppgave å drive likepersonarbeid/foreldrestøttetjeneste overfor gravide som har fått en alvorlig diagnose på fosteret, og nye foreldre til barn med alvorlig diagnose.

Deltakelse i møter m.v:

Torill har informert om NFU på «Snart voksen-kurs» i regi av Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet. Torill har vært deltaker på LK2014,Landskonferansen for Down Syndrom i Trondheim. Torill har vært på møte i Grue ang. dannelse av et nytt lokallag i Grue. Torill har vært på møte i Oslo ang. NFU's nye satsing på likepersonarbeid overfor innvandrere. Torill har vært på to ledersamlinger på Gardermoen.  Torill har også vært på kurs i SAFO ang. søknadsskriving.

Leder/Styret har hatt mange henvendelser fra lokallag og medlemmer fra Hedmark som ber om råd i vanskelige saker. Dårligere kommuneøkonomi og nedskjæringer som rammer utviklingshemmede på ulike nivå, har ført til en økning i henvendelser til Fylkeslaget

Torill og Eva har vært på møte med representant for Hamar Kommune ang. utvidelse  av et eksisterende bofellesskap til en stor enhet.

Eva og Tom har deltatt på SAFO-konferanse i Sandefjord. Tom har deltatt på NFU landsleir på

Tromøya, Arendal.

Tom har vært på 2 møter i den landsdekkende gruppa «Aktiv i egen organisasjon». Eva har vært NFU's representant i brukerutvalget i NAV Hedmark Fylke.

Odd Oppheim har vært NFU Hedmark Fylkeslag's representant i Hedmark Fylkes råd for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Økonomi:

NFU Hedmark Fylkeslag har god økonomi. Viser til regnskap for 2014. Antall medlemmer pr 01.01.14:345

Antall medlemmer pr 31.12.14:363

Elverum 21.03.15

For styret:

{Leder)                                                                        {Styremedlem)

Tips noen om siden