Foto av Frida Galaasen flakert av to politikere

Foto av Frida Galaasen flakert av to politikere

Valgmøte i Førde

Frida Galaasen deltok på valgmøte i Førde den 4. september og har sendt oss både bilder og referat.

Fra Frida fikk vi følgende rapport fra møtet i Førde:

Deltakarane i panelet var lyttande og engasjerte. ikkje alle var like budd på og få vanskelige spørsmål.

Det var stor einigheit om lovfesta rett til BPA. Det kom stor jubel fra salen.

Foto av politikerne som deltok i debatten

 

Rehablitering i kommunane i forhold til samhandligsreformen, det må midlane følge kvar enkelt brukar

Dei var einige om meir øyremerka midlar til ordinære bedrifter som tek inn brukarar med spesielle behov og tettare samarbeid med Nav. Eg tok opp dette spørsmålet.

Ellers var det teke opp tema som skule, psykisk helse, nedlegging av små fungerande sjukehus og ellers det som har med oss og gjere.

Politikarne kom med ei oppfordiing til oss om og snakke meir i media og få media folk intressert i slike debattar. Det kom ingen fra pressa denne gongen heller.


Jens Petter Gitlesen

16 september 2013

Tips noen om siden